С НАРЕДБА № 2 от 13 ноември 2014 г. За условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности се определят условията и редът за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене, наричано за краткост по-нататък в наредбата "валидиране".